Послуги з реабілітації

Психолого-педагогічна та соціально-побутова реабілітація

Наші завдання

Підвищення якості життя вихованців. З цією метою проводяться корекційно-відновлювальні та розвивальні заняття командою педагогічних працівників, які мають необхідну фахову освіту та впроваджують у своїй діяльності ефективні, інноваційні, прогресивні педагогічні методики. Таким чином, дитина має можливість перебувати в середовищі однолітків, взаємодіяти з ними, здобувати власний соціальний досвід під час групових занять. Неабияка увага приділяється активному залученню до адаптації дітей у соціум шляхом проведення свят, розваг, конкурсів та організації виходів і виїздів у громадські місця.

Створені чудові побутові умови для довготривалого  (5 годин) перебування дітей в закладі.

В центрі панує позитивна психологічна атмосфера. Планування та реалізація реабілітаційного процесу ґрунтується на партнерстві між дитиною, педагогом та батьками і зорієнтована на потреби кожної дитини та її родини.

іконка - Психолого-педагогічна та соціально-побутова реабілітація

Психолого-педагогічна реабілітація

 • психологічна та логопедична корекції
 • заняття з дефектологом
 • групові та індивідуальні форми педагогічної корекції

Соціальна та побутова реабілітація

 • навчання основним побутовим навичкам
 • працетерапія
 • профорієнтація
 • профінформування

Педагогічні методи та прийоми

Техніки терапії допомагають у формуванні бажаної поведінки та функціональних навичок, які покращують якість життя дитини та її родини. Вона допомагає в роботі з такими базовими навичками: дивитися, слухати, відтворювати та розуміти співрозмовника. Метою індивідуальних занять з корекційним педагогом є формування навичок побудови соціальних відносин, адаптації та соціалізації.

Заснована на активних діях учня та максимальній наочності комунікативного процесу. Основним завданням методики є навчити дитину  починати спілкування за власною ініціативою, озвучувати свої потреби і бажання, коментувати події та взаємодіяти з оточуючими людьми.

Англ. – лікування та освіту дітей з аутизмом та розладами комунікаційної сфери. Полягає в допомозі людині з РАС (розлади аутичного спектру) встановити асоціативні зв’язки між власними діями і результатами цих дій. Бажаного результату досягають шляхом навчання різним соціально-побутовим навичкам за допомогою регулярного відпрацювання їх окремих елементів (структурування). Потім освоєні елементи об’єднуються в «цілі» навички. Таким чином, завдяки цій терапії людина з РАС може самостійно здійснювати адекватні дії для досягнення тих чи інших цілей, що значно спрощує її повсякденне життя і сприяє максимальній соціальній інтеграції.

Освітня система, яка базується на формуванні особистості дитини самою дитиною, виходячи з її власного внутрішнього потенціалу. Для цього створюється спеціальне середовище, в якому дитина може існувати самостійно. У цьому середовищі вона формує моторні та сенсорні навички, що відповідають віку, набуває життєвий досвід, вчиться організовувати та зіставляти різні предмети і явища, набуває знання на власному досвіді. Педагог спостерігає за дитиною і допомагає їй, коли це потрібно. Основа педагогіки Монтессорі – “допоможи мені це зробити самому”.

Унікальна методика, яка представляла собою комплексне лікування хворих дітей. Важливе значення надається ранньому фізичному розвитку, адже він тісно пов’язаний з інтелектом дитини і її здібностями. Тому з самого народження треба надавати дитині свободу рухів і закріплювати вроджені рефлекси (повзати, хапати, крокувати, плавати). Методика Домана включає в себе серйозний набір фізичних вправ та інтелектуальних тренажерів, які треба регулярно виконувати. Доман є одним з авторів теорії, в якій встановлений прямий зв’язок між фізичним та інтелектуальним розвитком. Займаючись фізичними вправами з дитиною, педагоги та батьки тим самим стимулюють розвиток інтелекту і відповідно, чим краще фізичний розвиток, тим вище інтелектуальний рівень дітей.

Заняття за методикою «Розвиваючого руху» дають дітям відчуття власної вправності, компетентності та відповідальності, контролю над подіями і власною активністю, забезпечують позитивне сприйняття свого тіла, віру в свої можливості, знижують рівень тривоги, позитивно відображаються на емоційній сфері.

Впливаючи на психоемоційний стан дитини, позитивно впливають на інтелектуальну діяльність та формування комунікативних здібностей, спричиняють певні біохімічні та гормональні зміни в організмі, покращують інтенсивність обмінних процесів в організмі.

Виконання відповідних дій у відповідь на сенсорний зовнішній або внутрішній подразник; зниження або стимулювання чутливості дитини та надання допомоги їй у правильній обробці інформації.

Корекція поведінкових та емоційних розладів, покращення самоконтролю. Формування елементарних мисленнєвих процесів, розвиток мовлення та творчості.

Низка вправ, ігор та завдань, що поєднують музику і рухи, музику і слово. Сприяє розвитку слухової уваги та фонематичного слуху, загальної та дрібної моторики, розвитку і корекції слухо-зорово-рухової координації.

Допомагає дитині усвідомити і пізнати себе, навчитися володіти своїм тілом, розкривши таким чином свій повний потенціал. 3C є фізичною терапією для дітей з РАС спрямованою на усвідомлення, в першу чергу, свого власного тіла і досягнення базових психомоторних навичок, а вже потім формування контакту із зовнішнім світом.

Набір лікувально-профілактичних і реабілітаційних методик, спрямованих на стимуляцію роботи головного мозку і мозочка. В основі програми мозочкової стимуляції лежить система тренувань на особливому тренажері – балансувальній дошці. Заняття нагадують лікувальну фізкультуру: стоячи на балансувальній дошці, дитина виконує завдання інструктора. Ці завдання спрямовані на синхронізацію рухових і пізнавальних навичок, розвиток зорово-моторної координації. Мозочкова стимуляція націлена на прискорення розвитку мови, поліпшення концентрації уваги, нормалізацію поведінки і, як наслідок, на вирішення проблем з успішністю у навчанні. Мозочкова стимуляція допомагає поліпшити сприйняття дитиною усної і письмової мови, розвинути навички читання, математичні здібності, стимулювати розвиток пам’яті.

В основі кінезітерапії лежить підхід, згідно з яким тіло людини розглядається як цілісна система. У результаті різних форм та засобів руху змінюється загальна реактивність організму, підвищується його стійкість, руйнуються патологічні динамічні стереотипи, що виникають під час захворювання та створюються нові, які забезпечують необхідну адаптацію

Спрямована на створення умов для корекції порушень у дітей, їх оздоровлення, а також виховання правильного ставлення до природного оточення, зокрема домашнім вихованцям і навичок правильної поведінки з ними; на всебічний розвиток дітей, їх подальше пристосування до життя, можливість підвищити самостійність у певних соціальних умовах; розвиток навичок міжособистісної взаємодії з однолітками і дорослими; розширення елементарних трудових навичок і умінь; спонукання до розширення кругозору, саморозвитку.

Фізична реабілітація та медичне спостереження

Заходи з фізичної реабілітації в центрі спрямовані на застосування комплексів фізичних вправ, фізіотерапії, лікувального масажу, гідромасажу, що мають на меті функціональне відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму.

Наші завдання

 • Функціональне відновлення (повне або часткове) організму
 • Пристосування до повсякденного життя і праці (ерготерапія)
 • Залучення до професійного навчання, а в подальшому до трудової діяльності
 • Медичне спостереження під час реабілітації
Іконка - Фізична реабілітація та медичне спостереження

Послуги з фізичної реабілітації

 • лікувальний масаж
 • лікувальна фізична культура
 • кінезотерапія
 • фізіотерапевтичні процедури (лазеротерапія, магнітотерапія, теплолікування, гідромасаж, корекція вади зору на апараті «Амбліокор», електрофорез, кисневі коктейлі та інш.)

Допрофесійна та трудова реабілітація

Наші завдання

 • Організація ефективної взаємодії з підлітками і молоддю задля розвитку їх професійних компетенцій для успішної інтеграції у життя суспільства
 • Формування навичок дотримання норм та правил поведінки, сприяння попередженню негативних явищ серед вихованців
 • Підготовка вихованців центру до свідомого самостійного життя в дусі взаєморозуміння, взаємотерпіння та взаємоповаги
 • Популяризація здорового способу життя
 • Проведення тематичних заходів у центрі та поза його межами

Цільова група

 • Підлітки та молодь віком 18-35 років
Іконка - Допрофесійна та трудова реабілітація

Допрофесійна та трудова реабілітація

 • виявлення професійних навичок
 • оволодіння елементарними трудовими навичками
 • сприяння в отриманні професійної освіти
 • допомога в працевлаштуванні
 • тематичне дозвілля
 • надання соціальної, психологічної підтримки
 • інформаційно-правова підтримка